HomeContact UsTwitterFacebookSkype
Today is 04 March 2024    

Quality Excellence | Manufacturing Excellence | Enterprise Excellence | Innovation Excellence | Download
Our Clients & Experiences
Complete solutions offerings that will guide the evolution of your business


 

Enterprise Excellence Series
หลักสูตรเพื่อความเป็นองค์กรชั้นเลิศ


HUMAN FACTORS

"The most valuable asset in your organization is (competent) employees"

Human factor training is separated into 6 modules which designed for improving human capabilities including:
1. Ergonomics
2. Knowledge Management
3. Rewards & Recognition
4. Safety & Health
5. Effective Teams
6. Conducting Effective Meetings

ERGONOMICS
This course covers the use of ergonomic principles to recognize, evaluate, and control work place conditions that cause or contribute to musculoskeletal and nerve disorders. Topics include work physiology, anthropometry, musculoskeletal disorders, use of video display terminals, and risk factors such as vibration, temperature, material handling, repetition, and lifting and transfers in health care. Course emphasis is on industrial case studies covering analysis and design of work stations and equipment, laboratory sessions in manual lifting, and coverage of current OSHA compliance policies.

Knowledge Management
This workshop provides an advanced comprehensive understanding of the "essentials" of Knowledge Management (KM) at the enterprise level. This workshop includes: background, best practices used today, where KM is headed, and why it is vital to your organization’s success.

REWARDS & RECOGNITION
Motivating Through Rewards and Recognition, you will learn how to use different types of reward and recognition to motivate employees. You will also learn what types of reward and recognition are de-motivating to employees. In addition, you will learn how using rewards and recognition can be beneficial for managers and how to develop a reward and recognition program.

SAFETY & HEALTH
Over 200 people are killed each year in accidents at work and over one million people are injured. Over two million suffer illnesses caused by, or made worse by, their work. Preventing accidents and ill health caused by work is a key priority for everyone at work. As the owner or manager of a business you know that competent employees are valuable.

EFFECTIVE TEAMS
Leaders may be faced with the challenge of managing a global team or one that works remotely. Understanding how to motivate a team and drive performance will come down to the skills of your leaders. We design team development master classes and workshops to give leaders the opportunity to hone their interpersonal and facilitation skills for effective team leadership. We offer leaders the skills to understand their team and to drive a culture of teamwork in their organization.

CONDUCTING EFFECTIVE MEETINGS
Many people are expected to attend meetings (and even chair them) but very few ever receive any meeting training showing them how it should be done. Our mission is to help people and organizations improve their meetings. A typical meetings costs around $150 per hour which means a weekly, two hour meeting, costs an incredible $15,000 per year (excluding travel costs)! And these figures are just for one. How many meetings does your organization hold each year.

WHO SHOULD ATTEND
Potential practitioners needing an advanced, in-depth understanding of human factor, why it is practiced, and how it’s been successfully implemented. Ideal for mid-level to senior managers tasked to start a human factor initiative, or anyone interested in gaining a solid grasp of common human factor principles.


การปรับปรุงปัจจัยมนุษย์

"สินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดคือทรัพยากรมนุษย์ (ที่มีความสามารถ)"

หลักสูตรนี้ถูกแบ่งออกเป็น6หัวข้อเพื่อที่จะปรับปรุงปัจจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วย:
1. การยศาสตร์
2. การจัดการองค์ความรู้
3. ความปลอดภัยและสุขภาพ
4. การให้รางวัลและการจูงใจ
5. การทำงานเป็นทีม
6. การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

การยศาสตร์
หลักสูตรนี้จะครอบคลุมการนำหลักการของการยศาสตร์ไปใช้เพื่อให้เข้าใจถึง การควบคุม และการประเมินสภาวะแวดล้อมการทำงาน ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเมื่อยล้าและการเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องของ สรีรวิทยา, การวัดร่างกายมนุษย์ตามหลักวิทยาศาสตร์, ความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ และความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก การสั่นสะเทือน, อุณหภูมิ, การขนถ่ายวัสดุ, การทำงานซ้ำซาก และการออกแบบสถานที่ทำงาน ตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

การจัดการองค์ความรู้
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจถึงหลักการจัดการองค์ความรู้ในระดับองค์กร โดยจะครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวกับ ความเป็นมาของการจัดการองค์ความรู้, แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ, และทำไมการจัดการองค์ความรู้จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างความสำเร็จขององค์กร

ความปลอดภัยและสุขภาพ
มีแรงงานมากกว่า200คนเสียชีวิตในการทำงาน และ มากกว่าล้านคนต่อปีที่ต้องบาดเจ็บและเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุและการป้องกันสุขภาพของแรงงานคือความสำคัญอันดับหนึ่งของทุกคนที่ต้องพึงตระหนัก ในฐานะผู้บริหารขององค์กรท่านทราบดีว่าบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญคือทรัพยากรที่มีค่าค่ามากที่สุด

การทำงานเป็นทีม
ผู้นำจะต้องเผชิญกับความท้านทายในการจัดการการทำงานเป็นทีม ดังนั้นความเข้าใจถึงการโน้มน้าวและจูงใจทีมงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจึงเป็นทักษะที่จำเป็นของผู้นำทุกคน หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้นำสามารถพัฒนาทักษะทางด้านการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ผู้นำสามารถสร้างวัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีมในองค์กร

การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกคนมีความจำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่มีผู้คนน้อยมากที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของหลักสูตรนี้คือช่วยให้ช่วยให้ทุกคนสามารถทำการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปการประชุมมีต้นทุนประมาณ 150$ ต่อชั่วโมง นั่นแปลว่าหากมีการประชุม2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ความสูญเสียต่อปีอาจจะสูงถึง 15,000$ เลยทีเดียว และนี่คือการประชุมของคนๆเดียว แล้วองค์กรของท่านมีคนที่ต้องประชุมมากเท่าใด

ใครควรเข้าอบรมหลักสูตรนี้
ผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาความรู้ทางด้านปัจจัยมนุษย์และต้องการนำความรู้ทางปัจจัยมนุษย์ไปใช้ในองค์กรอย่างประสบผลสำเร็จ โดยกลุ่มเป้าหมายจะอยู่ที่ผู้บริหารระดับกลางหรือผู้ที่สนใจอื่นๆ


<< BackTOP
Copyright © 2006 - 2024 B-Excellence Co., Ltd. All rights reserved.® Powered by webUB.COM